Bemutatkozás

FARKASRÉTI PAGONY ÓVODA

Óvodánk a Farkasréti úton található, Budaörs egyik dinamikusan fejlődő kertvárosi részében. Területi elhelyezkedése szerencsés – környezeti ártalmaktól (zaj, gépjárműforgalom) viszonylag mentes – csendes, kertvárosi környezetben épült.

A Farkasréti Pagony arculatát alapvetően meghatározza a családias, otthonos légkör, a gyermekközpontúság, a sokoldalú képesség-és készségfejlesztés.

Nagy gondot fordítunk arra, hogy gyermekeinket igényes tárgyi környezet vegye körül. Foglalkoztatóinkban hangulatos gyermekbútorok, jó minőségű, színvonalas fejlesztő játékok szolgálják a gyermekek kellemes komfortérzését, esztétikai és értelmi fejlődését. A meghitt légkör kialakításának elengedhetetlen feltétele; a gyermekeket körülvevő kiegyensúlyozott, jól felkészült óvónők és az ő munkájukat segítő dajkák.

Óvodakertünk ideális a gyermekek napi levegőzéséhez, a szabadmozgás gyakorlásához. Az évtizedes fák és örökzöldek, a méretes cserjék, sövények közötti hinták, mászókák, kalandvár és homokozók, a nagy zöldterület igazi gyerekparadicsomként szolgálnak óvodásainknak.

KÜLDETÉSÜNK

Mindenki kíváncsinak születik.

A kíváncsiság nem más, mint a körülöttünk lévő világ megismerésének, új információ szerzésének a vágya.
Minden tanulás az érdeklődés, a kíváncsiság talaján jön létre és az a gyermekekben természetes, veleszületett módon megvan.

Pedagógiai alapelvünk, hogy nevelésünk – fejlesztésünk során a gyerekeknél meglévő megismerési, tanulási belső motivációjukra építünk korosztályos igényeiknek megfelelően.
Korszerű módszerekkel fejlesztünk, az alfa generáció igényeire fókuszálunk. A 21. században elvárt készségeket és kompetenciákat erősítjük, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldó képességek és a kreativitás előtérbe helyezésével.

Hiszünk abban, hogy a Pagonyban ezeknek a tulajdonságoknak a fejlesztésére kell törekednünk előkészítve a minél zökkenőmentesebb óvoda iskola átmenetet.

ÓVODAKÉPÜNK

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a játék, a megtapasztalás-megismerés és a mozgás sajátos eszközeivel fejleszti a gyermekeket. A gyermekek és szülők kívánságát és elégedettségét mérve a gyermekek érdekeit figyelembe véve tervezzük napi gyakorlatunkat, melyhez kollégáink hivatástudata, a gyerekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.

Óvodánk a családok felé nyitott, a családi neveléssel kölcsönös kapcsolatban, azt kiegészítve nevelünk. Magatartásunk a szülők felé toleráns és a gyermekek érdekében kezdeményező. A családdal való együttműködés formáinak, tartalmának és hagyományainak kiszélesítésére törekszünk. Bevonjuk a szülőket az óvodai életbe és igényeihez igazodva támogatást nyújtunk a családi neveléshez.

NÉGYÉVES FELMENŐ RENDSZERBEN SZERVEZETT ÓVODAI CSOPORTOK

A Pagonyban a gyerekek általában 4 évet töltenek. Utolsó évben válnak nagycsoportossá, amikor fő feladatunk az iskolai életre való felkészítés. Természetesen óvodába lépésüktől elballagásukig ugyanaz a csoportszoba az ő kis óvodai otthonuk, ugyanabban a közösségben szocializálódnak és ami talán a legfontosabb ugyanazok az óvónők és dadus mellett cseperednek 3-7 éves korukig.

A sikeres iskolakezdés előfeltétele, hogy a gyerekek minden tekintetben megfeleljenek az iskolaérettség kritériumainak. A társas működés és az önszabályozási készségek jelentős szerepet játszanak, együtt tud-e működni a gyermek társaival, tudja-e szabályozni az érzelmeit, indulatait, valamint a felnőtt kérésének megfelelően tud-e viselkedni. Ezen készségek fejlesztése voltaképpen szinte minden óvodai játékhelyzetben megtörténik, a gyerekek csoportosan játszanak és az óvodai rutin minden lépésének természetes része, ilyen szempontból már évek óta készülnek az iskolai tanulási helyzetre.

Az elemi készségeken túl minden gyereknek egyre nagyobb szüksége van az önállóságra. A gyerekek automatikusan önállóak, ha hagyjuk őket, hogy autonóm módon, a saját döntéseiket (is) figyelembe véve működjenek és ebben nekünk csak segíteni kell őket.

Az iskolaérettséghez szükséges kognitív (értelmi, gondolkodáson alapuló) készségek közül kiemelkedik a figyelem, a tanulási folyamat azon oldala, hogy a gyermek bent tud-e maradni a feladathelyzetben viszonylag együttműködő módon. Minden gondolkodási folyamat fejlesztő hatású, ebben az évben kiemelt szerepet kapnak olyan feladathelyzetek, ahol a logikus gondolkodás, érvelés, egy-egy valós hétköznapi eldöntendő helyzet pro és kontra aspektusainak a felsorolása, mérlegelése kerül fókuszba.

A fentiek alapján a Pagonyban a nagycsoportos gyerekek iskolai életre felkészítő komplex fejlesztésben részesülnek, így „iskolaspecifikus” készségek, képességek birtokában indulhatnak az iskolába.

KONCEPCIONÁLIS HANGSÚLYOK A PAGONY ÉLETÉBEN

Nevelőközösségünk tudatosan felelősséget vállal a környezet ügyéért, a környezet alakítása, fejlesztése, védelme érdekében. Az erre való felkészítést, a környezetorientált értékrendszer megalapozását kiemelten kezeljük.

A környezettel való ismerkedés óvodai nevelésünk egészében érvényesül, áthatja az óvodai éltet.
E folyamatban a gyermekek egyénenként változó lehetőségeinek figyelembevételével alakítjuk az egészséges életmódbeli szokásokat. A mozgásigény kielégítésére, a mozgás fejlesztésére törekszünk, megalapozzuk a környezettel való konstruktív viszonyt meghatározó attitűdöket és magatartásmódokat. Az élet és egymás iránti tiszteletre, együttműködésre, az ember által létrehozott értékek megbecsülésére, felelős cselekvésre nevelünk.
Óvodai környezetünk feltételei, nevelőközösségünk környezeti szemlélete, humanisztikus magatartása, értékátadó környezetpedagógiánk együttesen teszi lehetővé nevelésünk hatékonyságát.
Arra törekszünk, hogy a gyermek minden nap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, gazdagodjék, gyarapodjék általa.